Privacyverklaring

Petra van der Weiden Fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Jouw gegevens worden dan ook op een veilige manier verwerkt en gebruikt, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring leg ik uit welke gegevens ik van je verzamel en waarom ik dit doe. Ook kun je hierin lezen wat jouw rechten zijn met betrekking tot de verwerking ervan. Mocht je vragen hebben over je privacy, neem dan gerust contact met me op via info@petravanderweidenfotografie.nl. 

Wie ben ik?

Petra van der Weiden Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd in Leerdam (4141DP) aan de Van Aalststraat 15. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77013735. 

Mijn website is: https://petravanderweidenfotografie.nl

Welke gegevens gebruik ik?

In dit overzicht kun je de gegevens vinden die ik verwerk en waarom ik doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en de duur van het bewaren van deze gegevens.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, geboortedatum, e-mail en telefoonnummer die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik verwerk met de vragenlijst die ik voorafgaand aan de fotoshoot in laat vullen. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Deze gegevens bewaar ik 5 jaar.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, adres, e-mail en telefoonnummer en betalingsgegevens tot 7 jaar bewaren in mijn klantenbestand. 

Recensies

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw naam, foto en inhoud van het bericht. En wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website vraag ik om jouw naam, e-mail, adres en telefoonnummer. Met het plaatsen van jouw bericht of versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Recensies over mijn diensten bewaar ik tot 5 jaar en kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Website & Social Media

Voor mijn website en social media maak ik gebruik van een portfolio om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s en naam wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet om verwijdering. Ik vind het heel belangrijk om de relatie met jou als klant goed te kunnen onderhouden.

Analytics

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en remarketing diensten. Ik heb een commercieel belang om het surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van mijn website tracken met Google Analytics en ben hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

Contactformulier

Wanneer jij contact met mij opneemt via een contactformulier, vraag ik om jouw naam, e-mail en/of telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Cookies

De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

 1. Inzage: Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij Petra van der Weiden Fotografie om jouw gegevens in te zien.
 2. Wijziging: Als je op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, aanvullen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen.
 3. Bezwaar: Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.
 4. Gegevensoverdracht: Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
 5. Intrekking: Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar info@petravanderweidenfotografie.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik je laten weten waarom ik het verzoek afwijs.

Wie ontvangen jouw gegevens?

Petra van der Weiden Fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Algemene voorwaarden

Disclaimer: Door bestellingen van fotoshoots en fotoproducten bij Petra van der Weiden Fotografie ziet de klant automatisch af van de bedenktijd waarin de klant zijn aankoop kan annuleren of ruilen.

ARTIKEL 1 DEFENITIES

 1. Petra van der Weiden Fotografie, gevestigd te Leerdam, KvK-nummer 77013735, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als fotografe.
 2. De wederpartij wordt in de algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld, de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan fotografe zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens de fotografe waarop fotografe deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door de fotografe in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van de algemene voorwaarden.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

ARTIKEL 3 OFFERTES

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. Fotografe kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel ervan, een kennelijke vergissing of verschil bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst vermeld. Eventuele bijkomende kosten, zoals reiskosten worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van de fotografe, zullen apart worden gefactureerd.
 3. Fotografe is gerechtigd om een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in één keer voldaan.
 4. De overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Fotografe heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Fotografe heeft tevens recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen betaald te zijn, tenzij partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn vermeld is.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van fotografe op de klant onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING KLANT

 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan fotografe.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Fotografe zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart fotografe voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de klant.

ARTIKEL 6 UITVOERING OVEREENKOMST

 1. De fotografe voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Fotografe is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor de fotografe tijdens de shoot.
 3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot door de klant is gewenst, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en bij behorende kosten.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

 1. In et geval van onvoorziene omstandigheden heeft fotografe de mogelijkheid een shoot te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van de fotografe, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de shoot of overeenkomst noodzakelijk zijn. Fotografe maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de shoot kenbaar aan de klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen.
 2. Fotografe behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de overeenkomst. Deze wijzigingen zullen schriftelijk en zo spoedig mogelijk aan de klant worden medegedeeld.
 3. In geval van onvoorziene omstandigheden zoals bedoeld in het eerste lid, die het niet mogelijk maken de shoot op de eerder overeengekomen datum uit te voeren, zal door beide partijen tot een nieuwe datum overlegd kunnen worden. Deze onvoorziene omstandigheden komen enkel ter beoordeling van fotografe.
 4. Annulering door de klant voor een shoot is enkel schriftelijk mogelijk. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden en direct een andere datum overeengekomen wordt, gelden de volgende regels met betrekking tot annulering: Fotosessie: bij annulering tot 2 uur voor de shoot worden kosten in rekening gebracht; annulering tussen 24 en 5 uur voor de shoot resulteert in de verplichting tot het betalen van 50% van de kosten. Annulering binnen 5 uur voor aanvang van de shoot of het niet op komen dagen resulteert in volledige betaling van de kosten.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is fotografe gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt gehinderd door omstandigheden waar fotografe redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van fotografe jegens klant opgeschort zo lang fotografe niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 6 weken heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Fotografe is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit ui deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of door grove schuld is veroorzaakt.
 2. Fotografe is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Fotografe is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot.
 4. Fotografe kan niet aansprakelijk worden gehouden van kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan de fotografe worden geleverd.
 5. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een adviestraject.
 6. In geval dat door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.
 7. In het geval dat fotografe een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, dan wel het bedrag dat door fotografe aan klant in rekening is gebracht.
 8. Klant vrijwaart fotografe tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door fotografe geleverde diensten en goederen.

ARTIKEL 10 AUTEURSRECHT, LICENTIE EN PUBLICATIE

 1. De rechten op de door fotografe aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij fotografe. Het is klant nadrukkelijk net toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Klant komt een beperkt publicatierecht toe van foto’s na volledige betaling van het factuurbedrag. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal voor zakelijke of commerciële doeleinden, waaronder vallende deelname aan wedstrijden, te gebruiken die buiten diens privésfeer vallen.
 3. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken of uit te snijden.
 4. Klant dient, bij elk gebruik van aangeleverde foto’s, naam van fotografe te vermelden.
 5. Elke handeling is in strijd met het in lid 1, 2, 3 of 4 van dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk in het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant fotografe toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, drukwerk, demonstratiemateriaal, tenzij vooraf bezwaar is gemaakt.
 8. Petra van der Weiden Fotografie verleent de klant beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om het geleverde te gebruiken voor persoonlijke doeleinden.

ARTIKEL 11 BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Beide partijen zijn gehouden aan geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. Fotografe biedt regelmatig aanbiedingen en actie aan, Wanneer de termijn van de aanbieding of actie is verstreken, is fotografe niet meer verplicht zich aan de actie geldende voorwaarden te houden.

ARTIKEL 12 LEVERING

 1. Fotografe spant zich in de gewenste foto’s zo spoedig mogelijk te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeengekomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.
 2. Als verzendadres geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Fotografe is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.
 3. Foto’s wordt standaard digitaal aangeleverd. Overige wensen van klant worden beschouwd als meerwerk en zullen dusdanig worden gefactureerd.
 4. Wanneer de levering onverhoopt vertraging oplevert zal fotografe dit per e-mail kenbaar maken aan de klant. 

ARTIKEL 13 HERROEPING

 1. Zoals vermeld in de disclaimer, is het niet mogelijk aangeschafte fotoproducten te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

ARTIKEL 14 KLACHTEN

 1. Klant is verplicht klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de fotografe. Fotografe streeft ernaar klachten binnen een week te behandelen.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

ARTIKEL 15 GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen en geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd, zijnde rechtbank Utrecht.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens de fotografe en betrokken derden 12 maanden.